Lines open Mon-Fri 08:30-19:00

Job opportunities with Prospect

Job opportunities with Prospect

Any current vacancies we are advertising will be displayed on this page. If you are a member, please ensure you are logged in to be able to view member-only vacancies.

CULT Cymru Project Co-ordinator / Administrator (Bilingual Welsh/English)

Fixed term contract until 31.03.2019

Based in the Prospect Cardiff Office

£28,850 - £34,448 per annum, pro-rata.

28 hours (4 days) per week

BECTU, the media and entertainment union is seeking to recruit a Project Co-ordinator / Administrator to work with the Project Manager to run our dynamic all Wales learning project CULT Cymru.

BECTU - a sector of Prospect, is the trade union for those working in the media, entertainment, digital and communications industry.  BECTU runs a dynamic all Wales learning project under the CULT Cymru brand, it is supported by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund (WULF).  BECTU works in partnership with sister unions Equity, the Musicians’ Union and the Writers’ Guild, the Wales TUC and other trade unions, employers and key industry and educational organisations to support the learning needs of creative workers.

Prospect is a trade union representing over 140,000 professional, technical and managerial staff in a range of occupations across the public and private sectors – arts, broadcasting, defence, energy, engineering, entertainment, environment, government, media, science and telecommunications.

The Role

We are currently seeking to engage a part-time, fully bi-lingual (Welsh/English) Project Co-ordinator/Administrator to support the Project Manager in running this dynamic project.  The post will be based near Cardiff city centre.  Actual days worked to be discussed with the Project Manager; some flexibility in hours worked may occasionally be required to meet the needs of the learning programme.

What the role entails

Essential

 • Demonstrable administrative and organisational skills.
 • Excellent bi-lingual English/Welsh communication skills
 • Excellent ICT, Digital (Microsoft Office: Word, Excel, the ability to work with online booking and marketing tools e.g. Eventbrite, Mailchimp, Survey Monkey and WordPress). Training can be provided to work on specific software.
 • A willingness to be trained in the use of the union and the project’s information systems.
 • A commitment to union values including diversity and equality and the Welsh language.
 • Demonstrable experience of working unsupervised
 • Prepared to work occasional evenings.

Desirable

(where the post holder requires it, appropriate training will be provided)

 • An awareness and/ or interest in the creative industries.
 • Knowledge and experience of adult learning.
 • Knowledge and experience of trade unions.
 • Experience of marketing and promotion
 • The ability to develop and produce simple, practical marketing/promotional materials both online and hard copies.
 • Experience of maintaining digital systems e.g. downloading software.
 • A full valid driving licence.

Additional Information

We offer 25 days leave in addition to bank/public holidays (pro rata) and a career average pension scheme.

Application Details

For further details or an application form please email recruitment@prospect.org.uk

Closing date:  NOON Monday 9th July 2018

Interviews will take place on Thursday 19 July 2018 in Cardiff.

CVs will not be accepted

Prospect is an equal opportunities employer

Cydlynydd Prosiect/Gweinyddydd CULT Cymru (Dwyieithog Cymraeg/Saesneg)

Cytundeb tymor penodedig tan 31.03.2019

Lleolir y swydd yn Swyddfa Prospect Caerdydd

£28,850 - £34,448 y flwyddyn, pro-rata.

28 awr (4 diwrnod) yr wythnos

Mae BECTU, undeb y cyfryngau a’r diwydiant adloniant, yn dymuno recriwtio Cydlynydd Prosiect / Gweinyddydd i weithio gyda Rheolwr y Prosiect i redeg ein prosiect dysgu deinamig sy’n rhychwantu Cymru gyfan, CULT Cymru.

BECTU - sector o Prospect, yw’r undeb llafur i’r rhai sy’n gweithio yn niwydiant y cyfryngau, adloniant, digidol a chyfathrebu. Mae BECTU yn rhedeg prosiect dysgu sy’n rhychwantu Cymru gyfan o dan frand CULT Cymru, a gefnogir gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru (WULF). Mae BECTU yn gweithio mewn partneriaeth gyda’i chwaer undebau Equity, Undeb y Cerddorion, Undeb yr Ysgrifenwyr, TUC Cymru ac undebau llafur eraill, cyflogwyr a sefydliadau allweddol y diwydiant a rhai addysgol i gefnogi anghenion dysgu gweithwyr creadigol.

Undeb llafur yw Prospect sy’n cynrychioli dros 140,000 o staff proffesiynol, technegol a rheoli mewn ystod o alwedigaethau ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat – y celfyddydau, darlledu, amddiffyn, ynni, peirianneg, adloniant, yr amgylchedd, llywodraeth, y cyfryngau, gwyddoniaeth a thelathrebu.

Y Rôl

Ar hyn o bryd, rydym yn dymuno cyflogi Cydlynydd Prosiect / Gweinyddydd rhan-amser, cwbl ddwyieithog (Cymraeg/Saesneg) i gefnogi Rheolwr y Prosiect i redeg y prosiect deinamig hwn. Bydd y swydd wedi’i lleoli’n agos i ganol dinas Caerdydd. Mae’r union ddiwrnodau gwaith i’w trafod gyda Rheolwr y Prosiect; mae’n bosibl bydd angen rhywfaint o hyblygrwydd o bryd i’w gilydd yn yr oriau gwaith er mwyn ateb anghenion y rhaglen ddysgu.

Hanfodion y rôl

Hanfodol

 • Sgiliau gweinyddol a threfnu amlwg.
 • Sgiliau cyfathrebu Cymraeg/Saesneg rhagorol.
 • Sgiliau TGCh a digidol rhagorol (Microsoft Office: Word, Excel, y gallu i weithio gyda theclynnau archebu a marchnata ar-lein e.e. Eventbrite, Mailchimp, Survey Monkey a WordPress). Gellir darparu hyfforddiant i weithio ar feddalwedd penodol.
 • Parodrwydd i dderbyn hyfforddiant i ddefnyddio systemau gwybodaeth yr undeb a’r prosiect.
 • Ymrwymiad i werthoedd yr undeb gan gynnwys amrywiaeth a chydraddoldeb a’r iaith Gymraeg.
 • Profiad amlwg o weithio heb oruchwyliaeth.
 • Parodrwydd i weithio gyda’r nos o bryd i’w gilydd.

Dymunol

(lle bydd yn ofynnol gan ddeiliad y swydd, darperir hyfforddiant priodol)

 • Ymwybyddiaeth a/neu ddiddordeb yn y diwydiannau creadigol.
 • Gwybodaeth a phrofiad o’r maes dysgu i oedolion.
 • Gwybodaeth a phrofiad o undebau llafur.
 • Profiad o farchnata a hyrwyddo.
 • Y gallu i ddatblygu a chynhyrchu deunyddiau marchnata/hyrwyddo syml, ymarferol ar-lein ac mewn copi caled.
 • Profiad o gynnal systemau digidol e.e. lawrlwytho meddalwedd.
 • Trwydded yrru ddilys lawn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Rydym yn cynnig 25 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau banc/cyhoeddus (pro rata) a chynllun pensiwn cyfartaledd gyrfa.

Manylion Ymgeisio

Am fanylion pellach neu ffurflen gais dylech e-bostio recruitment@prospect.org.uk

Dyddiad cau:  HANNER DYDD, dydd Llun 9fed Gorffennaf 2018

Cynhelir cyfweliadau Dydd Iau 19 Gorffennaf 2018 yng Nghaerdydd.

Ni dderbynnir CVs

Mae Prospect yn gyflogwr cyfle cyfartal